:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-261396 โทรสาร 054-261352 อีเมล์ : luangtai.ngao1@gmail.com

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลหลวงใต้

      ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
      เทศบาลตำบลหลวงใต้ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่๑๖ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๓๙และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหลวงใต้เมื่อวันที่ ๒๗ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภองาว (หลังใหม่) ประมาณ ๕ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดลำปางประมาณ ๘๓ กิโลเมตร สำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่๑บ้านน้ำจำ ตำบลหลวงใต้อำเภองาวจังหวัดลำปาง

     ขอบเขตการติดต่อ
        - ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลหลวงเหนือ
        - ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลบ้านโป่ง
        - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหลวงเหนือ,ตำบลบ้านแหง
        - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านอ้อน

     เนื้อที่
      มีพื้นที่ประมาณ ๒๔.๖๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๕,๔๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๖ของพื้นที่ทั้งอำเภอ ๑,๘๔๕.๓๑  ตารางกิโลเมตร

     สภาพภูมิประเทศ
     ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำงาวฝั่งขวาตลอดแนว สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ แม่น้ำงาว ห้วยม่วงคำ ลำเหมืองโป่งลิง ห้วยน้ำใส ห้วยแม่ทาง เป็นต้น ซึ่งแหล่งน้ำเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมได้หลายหมู่บ้าน


      การปกครองแบ่งเป็น๘หมู่บ้าน
     - หมู่ที่๑บ้านน้ำจำ
     - หมู่ที่๒บ้านทุ่ง 
     - หมู่ที่๓บ้านน้ำล้อม
     - หมู่ที่๔บ้านปงคก
     - หมู่ที่๕บ้านทุ่งสุ่ม
     - หมู่ที่๖บ้านวังควาย
     - หมู่ที่๗บ้านดง 
     - หมู่ที่๘บ้านใหม่เจริญสุข

     พิกัดที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ แผนที่ ๑:๔๐๐๐๐
     ทิศเหนือ E     0602360  N    2071723
     ทิศตะวันออก E     0602393  N    2071695
     ทิศตะวันตก E     0602340  N    2071697
     ทิศใต้  E     0602331  N    2071636