:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-261396 โทรสาร 054-261352 อีเมล์ : luangtai.ngao1@gmail.com
สมาชิกสภา
นายอุดม จิตมั่น
ประธานสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้
นายถวิล อ่อนจิตร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต1
นางกัญจน์ศิกาญ นามเหลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต1
นายณรงค์ คำแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต1
นายประเสริฐ ขันทิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต1
นายสราวุธ แสนยะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต1
นายมงคล บ้านคุ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต2
นายทองผ่าน จากเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต2
นายธรรม กล้าหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต2
นางธารารัตน์ วงค์เรืองเดช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต2
นายสุรศักดิ์ พานแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต2
นางจันทร์เพ็ญ น้ำจำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ เขต2