:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-261396 โทรสาร 054-261352 อีเมล์ : luangtai.ngao1@gmail.com
กองคลัง
นางกัลยา ศรีธิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวอรชพร บุตรศรีสม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปฏิบัติหน้าที่แทนนักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์เวียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริรัตน์ สุนันต๊ะ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอุไรวรรณ อินตาวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานพัฒนารายได้
นางสาวอรชพร บุตรศรีสม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวจิราพรรณ วรรณวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นายศราวุธ ปู่คำ
พนักงานจ้างเหมา