:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-261396 โทรสาร 054-261352 อีเมล์ : luangtai.ngao1@gmail.com
กองช่าง
นายพิชาภพ ยอดปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
งานก่อสร้าง
นายสุรินทร์ ยื่นปัน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
งานสาธารณูปโภค
นายธีระพล คำแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
งานผังเมือง
นายจงสกุล สิงห์ทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายธนวัฒน์ ยุติธรรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
งานบริหารงานทั่วไป
นางอรุณี เครือระยา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายวีรพล พวงทอง
พนักงานจ้างเหมา
นายยงยุทธ นามคำ
พนักงานจ้างเหมา
นายสมาน ไขว่ญาติ
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวจิตราพัชญ์ กุลธีประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมา
นายเกริกพล ต๊ะปัญญา
พนักงานจ้างเหมา