:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-261396 โทรสาร 054-261352 อีเมล์ : luangtai.ngao1@gmail.com
คณะผู้บริหาร
นายสาธิต กาแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้
โทร.0898521463
นายสมาน ตามติด
รองนายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้
โทร.0639864280
ร.ต.อ.สิริวิชญ์ ฉลาดการ
รองนายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้
โทร.0899526636
ว่าที่ ร.ต.หญิงศริญญา พันธ์แก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้
โทร.054-261396 ต่อ 1013
นายเดชา วัชระกุลโยธิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้
โทร.0817831131