:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-261396 โทรสาร 054-261352 อีเมล์ : luangtai.ngao1@gmail.com
หัวหน้าส่วนราชการ
นายพิชาภพ ยอดปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาการแทนปลัดเทศบาล
โทร.0650925950
นางสาวลักษณ์ขจี ผาสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.054-261396 ต่อ 1009
นางกัลยา ศรีธิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.054-261396 ต่อ 1008
นายพิชาภพ ยอดปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง