:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 054-261396 โทรสาร 054-261352 อีเมล์ : luangtai.ngao1@gmail.com
สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวลักษณ์ขจี ผาสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
งานบริหารทั่วไป
นางสาวฑีฆาวดี วงค์ไพศาลฤทธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายสมศักดิ์ เทพา
คนสวน
นายวัชระ ชัยกุล
พนักงานขับรถยนต์
นายภานุพงศ์ อัมพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกริกฤทธิ์ ต๊ะปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นายทองเงิน มณฑาทิพย์
พนักงานจ้างเหมา
นายธีรภัทร เตชะฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
นายจำเริญ ปงลังกา
พนักงานจ้างเหมา
งานการเจ้าหน้าที่
นางสาววิลาภิส แก้วคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานนโยบายและแผน
นายษรัญพัชท์ แพงแซง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นายภูเบธ มานะสุคนธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนลินพรรณ จันผา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวอรพรรณ ธนันไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวอรยา สุขใจ
พนักงานจ้างเหมา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.ส.อ.ประพันธ์ สุทธิสินธุ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายนครินทร์ ปิตุภาค
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประยูร เงินทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุทัศน์ เทียนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธีรเดช แสนสุข
พนักงานจ้างเหมา
นางสาวอรพรรณ กันยะวงศ์
พนักงานจ้างเหมา
งานการศึกษา
นางชลนภา ตุทานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอัมพร มงคลรัตน์
ครู
นางสมบัติ รุ่งเรือง
ครู
นางสาวพัชรินทร์ อุบล
ครู
นางณัชนันทน์ คำก้อแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิภาณี ใจจิตต์
ผู้ดูแลเด็ก
นางปิยะณัฐ ต๊ะสาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสมคิด สืบจิตต์
ผู้ดูแลเด็ก
นายวิโรจน์ เสียงดี
พนักงานจ้างเหมา
นางสังวาลย์ ทองสุข
พนักงานจ้างเหมา
งานส่งเสริมการเกษตร
นายษรัญพัชท์ แพงแซง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่แทน
นักวิชาการเกษตร
งานสาธารณสุข
นายภูเบธ มานะสุคนธ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่แทน
นักวิชาการสาธารณสุข
นายบัญชา ชาวสวน
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
นายกรกฎ สุขใจ
พนักงานจ้างเหมา
นายประเสริฐ ตามติด
พนักงานจ้างเหมา
นายอรุณเกียรติ ต่อกัน
พนักงานจ้างเหมา