2561

Directory
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ลป ๓๖-๐๐๑ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลใหญ่ บ้านทุ่ง หมู่ 2 (e-bidding)
โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองหนองกุ๊ก หมู่1 บ้านน้ำจำ
โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองโป่งลิง หมู่7 บ้านดง
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปกคกหมู่ 4
โครงการก่อสร้างทำนบคอนกรีตเสริมเหล็ก พนังกั้นดิน รางระบายน้ำ หมู่6 บ้านวังควาย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่2 บ้านทุ่ง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่5 บ้านทุ่งสุ่ม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่6 บ้านวังควาย
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านน้ำล้อม
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปิน หมู่ที่ 3 บ้านน้ำล้อม
โครงการสร้างดาดลำเหมือง เหมืองท่อ หมู่3 บ้านน้ำล้อม

This directory does not contain any files.